LEADINCENTER AUTHENTIC YOU
 

LEADINCENTER je značka, ktorá vyjadruje naše poslanie sprevádzať klientov na ceste sebaakceptácie a porozumenia ostatným okolo nás. Zámer všetkých našich aktivít je viesť človeka k poznaniu vlastnej hodnoty a schopnosti budovať vzájomnú prosperitu s druhými.